Řekli o nás:
Erich von Däniken

"Sehr herzlich für die Leser in Kostomlaty! - E.v.D., Praha, 13.5.2012"
Poskytujeme následující služby:

Výpůjční služby – zpřístupnění knihovního fondu knihovny. Poskytováno nejen místním, ale i zájemcům z okolních obcí. K dispozici je i soukromý fond knihovníků – naučná literatura a poezie. Vyhledávání titulů je možné dotazem v on-line katalogu, příp. v kartotéce, jmenných seznamech a souborném katalogu SKAT.

Seznam doporučené literatury ke státním maturitám je k nahlédnutí zde. Zvýrazněné tituly má knihovna ve fondu, aktuální dostupnost zjistíte dotazem v on-line katalogu.

Meziknihovní výpůjční služby – zpřístupnění dokumentů z knihovních fondů ostatních knihoven - využíváno zejména Základní školou, Výchovným ústavem mládeže a studenty.

Informační služby – přístup k informačním zdrojům prostřednictvím Internetu, zprostředkování informací z obce a regionu, rešerše, výstřižková služba.

Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost – besedy, autorská setkání, poznávací výpravy, instruktáže k ovládání počítače a Internetu, setkávání – knihovníků a starostů, bývalých učitelů, ochotníků a dalších.

Publikační činnost – video a fotodokumentace akcí knihovny, školy a obce, příspěvky do místního zpravodaje a regionálního tisku, vydávání pohledů, informace ve vývěsce knihovny, grafické práce pro občany a organizace, vedení knihovnické kroniky a videokroniky, tématické výstavy, příprava podkladů pro publikaci o obci.

Multimédia – hry a vzdělávací programy na CD, přílohy časopisu CD Romek, audio a videoprojekce.

Pokud máte zájem o některou z uvedených a případně i dalších služeb, navštivte nás, nebo se s námi spojte prostřednictvím rubriky "Napište nám"

     V rámci rozpočtu obce je každoročně schvalován i rozpočet knihovny s rozčleněním na jednotlivé účty. Čerpání rozpočtu je průběžně odsouhlasováno s účetní OÚ a shrnuto ve zprávách o činnosti v závěru roku.
     Dalším zdrojem je finanční a věcný sponzoring. Jsou oslovovány zejména firmy působící v regionu a účelové čerpání darů je smluvně zajištěno a dokládáno účetní uzávěrkou příp. auditem.
     Jsou rovněž podávány žádosti o čerpání z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR – VISK (příp. RISK) a Knihovna 21. století s následným vyúčtováním přidělených prostředků.

     Knihovníci jsou individuelními členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků – region č.6 - Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem. Podílejí se na akcích pořádaných Svazem – školení, zájezdy.

     Knihovna je členem Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius - SKAT. Knihovní fond naučné literatury kostomlatské knihovny je dostupný v souborném katalogu SKATu.

     Knihovna je vedena jako půjčovní místo Videotéky Ministerstva životního prostředí ČR – 230 ks bezplatně půjčovaných kazet VHS. Pro zprostředkování informací o Evropské unii byla knihovna zavedena Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako místní informační středisko s pravidelným doplňováním informačních materiálů.

     Knihovna je rovněž zapojena do projektu Rozmanitost do knihoven zajišťovaného Multikulturním centrem Praha. Dosud bylo poskytnuto 26 publikací s multietnickou tématikou a knihovna se rovněž zúčastňuje soutěží a akcí pořádaných MKC Praha.

     Knihovna je zařazena v databázi knihoven poskytujících veřejný internet. Tento je dostupný, jak v půjčovní době, tak po dohodě s knihovníky kdykoliv. Pro potřeby veřejnosti jsou k dispozici dvě stanice a jedna stanice je využívána knihovníky pro operativní vyhledávání žádaných titulů. Dovednosti při vyhledávání v celosvětové síti si osvojují účastníci pravidelných besed a zejména Seniorinternetu.

     Knihovna spolupracuje zejména s Obecním úřadem, a mateřskými školami v Kostomlatech, Ledvicích a Bžanech, Hostomicích a Základní školou v obci. Pozornými účastnicemi besed jsou také děvčata z Výchovného ústavu pro mládež, z nichž mnohé jsou i pravidelnými čtenářkami. Výborné vztahy jsou navázány i s obcí Vlastislav na Litoměřicku, zejména při pořádání výstav věnovaných Českému středohoří. Dobrá spolupráce je s Regionální knihovnou Teplice – vzájemné informace o pořádaných akcích a účast na nich. Rovněž jsou zprostředkovány metodické informace a informace o dotačních zdrojích. Spolehlivě funguje systém výměnných souborů. Ze svého fondu zapůjčuje kostomlatská knihovna knihy dle vlastního výběru dalším knihovnám. Knihovna spolupracuje s knihovnami v regionu – zejména v Litoměřicích, Ústí n/L., Bílině, Lounech a Litvínově – poskytování informací, účast na akcích. Ve spolupráci s knihovnou Regionálního muzea Teplice a za pomoci pamětníků a rodáků (i v SRN) jsou shromažďovány podklady pro publikaci o obci.

Březen - měsíc Internetu. Sdružení BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií a rovněž tiskovými zprávami na svém serveru. Svými akcemi se kostomlatská knihovna každoročně připojuje již od roku 2001.

Noc s Andersenem. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a po přestěhování naší knihovny do větších prostor si této akce od roku 2004 užívají i kostomlatské děti.

Knižní veletrh Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm mezinárodním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. Je vítanou příležitostí pro setkávání knihovníků s autory.

Týden knihoven. Proč Týden knihoven - stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily - čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že se stává i moderní informační institucí.

      Dlouhou tradicí v práci knihovny je pořádání besed, zejména se školní mládeží se zaměřením na podporu čtenářské aktivity. Rovněž setkávání s autory zajišťované s podporou dotačního zdroje Knihovna 21. století je přínosem pro rozvoj vztahu k literatuře. Přátelské vztahy dokládá už několikátá návštěva spisovatelky Markéty Zinnerové a její dcery - ilustrátorky Petry Jelenové, jejíž grafiky zdobí knihovnu. Paní Martina Drijverová si již po několikáté našla cestu nejen k dětským srdcím, ale i k citově nepřístupným chovankám Výchovného ústavu pro problémovou mládež. Pozorní posluchači již měli příležitost vyslechnout břitký humor Jiřího Žáčka, či se nechat vést režisérskou rukou paní Věry Šimkové – Plívové. Hudebně – naučné vystoupení paní Lídy Helligerové nebo zhudebněná čeština a dopravní výchova Jany Rychterové ještě dlouho zněly v dětských uších. Tvorbu českých literátů přiblížily v hudebním pořadu "Básníci" paní Věra Nerušilová a Marta Němcová - Březinová.

     Setkávání u nás při besedách nebo při autogramiádách na knižním veletrhu obě strany obohacuje. Knihovníci jsou školní mládeži a studentům rovněž nápomocni při zajišťování literatury a zpracování témat školní četby. V závěru roku 2003 byla navázána spolupráce s Čítárnou u čerta s knihou sídlící v Praze. V prosinci přistoupila kostomlatská knihovna spolu s dalšími knihovnami do tohoto sdružení, jehož cílem je především rozvoj čtenářství mezi mládeží. Na autorských čteních v přednesu známých spisovatelů za přítomnosti ilustrátorů a dalších známých osobností kulturního života se zúčastnili i mladí čtenáři z Kostomlat. Obdobným způsobem jsou pořádána i čtení v kostomlatské čítárně. Významnou pomoc poskytují starší žáci a především učitelka ve výslužbě paní Alena Silnicová. Dobré výsledky mladých čtenářů v různých literárních i výtvarných soutěžích mají základ i v těchto aktivitách knihovny.

     PC vybavení bylo pořízeno zčásti z dotací MK ČR, případně ze sponzorských zdrojů. V knihovně jsou v síti k dispozici tři PC stanice z čehož je jedna vyhrazena jako půjčovní místo. Na všech stanicích je k dispozici Internet prostřednictvím bezdrátového připojení poskytnutého zdarma firmou ADE Bílina. Prostor knihovny je pokryt signálem WIFI. Pro potřeby besed a prezentaci videozáznamů je knihovna vybavena multimediální technikou. Vkládání fondu v knihovním programu LANius bylo zahájeno v září 1994. Zahájení automatizovaného provozu se uskutečnilo po rekonstrukci bývalé knihovny dne 28. května 1996. S dotační podporou VISK 3 se v srpnu 2005 uskutečnil přechod na AKS Clavius. Po zkušebním provozu byla 4. listopadu 2005 spuštěna ostrá verze.

Instalované části knihovního systému Clavius:

Katalogizace knih, map, hudebnin
Evidence periodik, kompletů a brožur
Výpůjční protokol
Revize knihovního fondu
CKPrint - Tisk čárového kódu
WWW katalog pro dokumenty

     Z projektu Select byl pořízen kancelářský program MS Office a ochrana PC je zajištěna antivirovým programem NOD 32.
Setkání knihovníků v Kostomlatech

22. června 2019
Píše Bláha Miroslav | Již patnácté setkání knihovníků teplického regionu se uskutečnilo v sobotu 22....

Knížka pro prvňáčka - 2019

20. června 2019
Píše Bláha Miroslav | Školní akademie 1. stupně kostomlatské školy dne 20. června 2019 byla důstojnou...

Valná hromada SKIPu - Praha

13. června 2019
Píše Bláha Miroslav | Valná hromada SKIP 2019 a konference Architektura knihoven se uskutečnila ve dnech...

Setkání seniorů SKIPU v Příbrami

30. května 2019
Píše Bláha Miroslav | Ve dnech 28. až 30. května se uskutečnilo již patnácté setkání knihovnických...Peleton se nám pořádně protáhl
Peleton se nám pořádně protáhl
Kolegyně Zemánková umí pro čísla zaujmou
Kolegyně Zemánková umí pro čísla zaujmou