Řekli o nás:
Vlastimil Vondruška

"S díky za pozvání a příjemné setkání s čtenáři v Kostomlatech roku Páně 2016 - beseda v MKC Kostomlaty 7.4.2016"
Poskytujeme následující služby:

Výpůjční služby – zpřístupnění knihovního fondu knihovny. Poskytováno nejen místním, ale i zájemcům z okolních obcí. Vyhledávání titulů je možné dotazem v on-line katalogu, příp. v kartotéce, jmenných seznamech a souborném katalogu SKAT.

Seznam doporučené literatury ke státním maturitám je k nahlédnutí zde. Zvýrazněné tituly má knihovna ve fondu, aktuální dostupnost zjistíte dotazem v on-line katalogu.

Meziknihovní výpůjční služby – zpřístupnění dokumentů z knihovních fondů ostatních knihoven - využíváno zejména Základní školou, Výchovným ústavem mládeže a studenty.

Informační služby – přístup k informačním zdrojům prostřednictvím Internetu, zprostředkování informací z obce a regionu, rešerše, výstřižková služba.

Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost – besedy, autorská setkání, poznávací výpravy, instruktáže k ovládání počítače a Internetu, setkávání – knihovníků a starostů, bývalých učitelů, ochotníků a dalších.

Publikační činnost – video a fotodokumentace akcí knihovny, školy a obce, příspěvky do místního zpravodaje a regionálního tisku, vydávání pohledů, informace ve vývěsce knihovny, grafické práce pro občany a organizace, vedení knihovnické kroniky a videokroniky, tématické výstavy, příprava podkladů pro publikaci o obci.

Multimédia – hry a vzdělávací programy na CD, přílohy časopisu CD Romek, audio a videoprojekce.

Pokud máte zájem o některou z uvedených a případně i dalších služeb, navštivte nás, nebo se s námi spojte prostřednictvím rubriky "Napište nám"

     V rámci rozpočtu obce je každoročně schvalován i rozpočet knihovny s rozčleněním na jednotlivé účty. Čerpání rozpočtu je průběžně odsouhlasováno s účetní OÚ a shrnuto ve zprávách o činnosti v závěru roku.
     Dalším zdrojem je finanční a věcný sponzoring. Jsou oslovovány zejména firmy působící v regionu a účelové čerpání darů je smluvně zajištěno a dokládáno účetní uzávěrkou příp. auditem.
     Jsou rovněž podávány žádosti o čerpání z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR – VISK (příp. RISK) a Knihovna 21. století s následným vyúčtováním přidělených prostředků.

     Knihovníci jsou individuelními členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků – region č.6 - Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem. Podílejí se na akcích pořádaných Svazem – školení, zájezdy.

     Knihovna je členem Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius - SKAT. Knihovní fond naučné literatury kostomlatské knihovny je dostupný v souborném katalogu SKATu.


     Knihovna je rovněž zapojena do projektu Rozmanitost do knihoven zajišťovaného Multikulturním centrem Praha. Dosud bylo poskytnuto 26 publikací s multietnickou tématikou a knihovna se rovněž zúčastňuje soutěží a akcí pořádaných MKC Praha.

     Knihovna je zařazena v databázi knihoven poskytujících veřejný internet. Tento je dostupný, jak v půjčovní době, tak po dohodě s knihovníky kdykoliv. Pro potřeby veřejnosti jsou k dispozici dvě stanice a jedna stanice je využívána knihovníky pro operativní vyhledávání žádaných titulů. Dovednosti při vyhledávání v celosvětové síti si osvojují účastníci pravidelných besed a zejména Seniorinternetu.

     Knihovna spolupracuje zejména s Obecním úřadem, a mateřskými školami v Kostomlatech, Ledvicích, Bžanech a Hostomicích a Základní školou v obci. Pozornými účastnicemi besed jsou také děvčata z Výchovného ústavu pro mládež, z nichž mnohé jsou i pravidelnými čtenářkami. Výborné vztahy jsou navázány i s obcí Vlastislav na Litoměřicku, zejména při pořádání výstav věnovaných Českému středohoří. Dobrá spolupráce je s Regionální knihovnou Teplice – vzájemné informace o pořádaných akcích a účast na nich. Rovněž jsou zprostředkovány metodické informace a informace o dotačních zdrojích. Spolehlivě funguje systém výměnných souborů. Ze svého fondu zapůjčuje kostomlatská knihovna knihy dle vlastního výběru dalším knihovnám. Knihovna spolupracuje s knihovnami v regionu – zejména v Litoměřicích, Ústí n/L., Bílině, Lounech a Litvínově – poskytování informací, účast na akcích. Ve spolupráci s knihovnou Regionálního muzea Teplice a za pomoci pamětníků a rodáků (i v SRN) jsou shromažďovány podklady pro publikaci o obci.

Březen - měsíc Internetu. Sdružení BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií a rovněž tiskovými zprávami na svém serveru. Svými akcemi se kostomlatská knihovna každoročně připojuje již od roku 2001.

Noc s Andersenem. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a po přestěhování naší knihovny do větších prostor si této akce od roku 2004 užívají i kostomlatské děti.

Knižní veletrh Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm mezinárodním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. Je vítanou příležitostí pro setkávání knihovníků s autory.

Týden knihoven. Proč Týden knihoven - stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily - čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že se stává i moderní informační institucí.

      Dlouhou tradicí v práci knihovny je pořádání besed, zejména se školní mládeží se zaměřením na podporu čtenářské aktivity. Rovněž setkávání s autory zajišťované s podporou dotačního zdroje Knihovna 21. století je přínosem pro rozvoj vztahu k literatuře. Přátelské vztahy dokládá už několikátá návštěva spisovatelky Markéty Zinnerové a její dcery - ilustrátorky Petry Jelenové, jejíž grafiky zdobí knihovnu. Paní Martina Drijverová si již po několikáté našla cestu nejen k dětským srdcím, ale i k citově nepřístupným chovankám Výchovného ústavu pro problémovou mládež. Pozorní posluchači již měli příležitost vyslechnout břitký humor Jiřího Žáčka, či se nechat vést režisérskou rukou paní Věry Šimkové – Plívové. Hudebně – naučné vystoupení paní Lídy Helligerové nebo zhudebněná čeština a dopravní výchova Jany Rychterové ještě dlouho zněly v dětských uších. Tvorbu českých literátů přiblížily v hudebním pořadu "Básníci" paní Věra Nerušilová a Marta Němcová - Březinová.

     Setkávání u nás při besedách nebo při autogramiádách na knižním veletrhu obě strany obohacuje. Knihovníci jsou školní mládeži a studentům rovněž nápomocni při zajišťování literatury a zpracování témat školní četby. V závěru roku 2003 byla navázána spolupráce s Čítárnou u čerta s knihou sídlící v Praze. V prosinci přistoupila kostomlatská knihovna spolu s dalšími knihovnami do tohoto sdružení, jehož cílem je především rozvoj čtenářství mezi mládeží. Na autorských čteních v přednesu známých spisovatelů za přítomnosti ilustrátorů a dalších známých osobností kulturního života se zúčastnili i mladí čtenáři z Kostomlat. Obdobným způsobem jsou pořádána i čtení v kostomlatské čítárně. Významnou pomoc poskytují starší žáci a především učitelka ve výslužbě paní Alena Silnicová. Dobré výsledky mladých čtenářů v různých literárních i výtvarných soutěžích mají základ i v těchto aktivitách knihovny.

     PC vybavení bylo pořízeno zčásti z dotací MK ČR, případně ze sponzorských zdrojů. V knihovně je v síti k dispozici pět PC stanic z čehož dvě jsou u výpůjčního pultu a tři pro uživatele. Na všech stanicích je k dispozici Internet prostřednictvím bezdrátového připojení poskytnutého firmou ADE Bílina. Prostor knihovny je pokryt signálem WIFI. Pro potřeby besed a prezentaci videozáznamů je knihovna vybavena televizním přijímačem s USB připojením. Vkládání fondu v knihovním programu LANius bylo zahájeno v září 1994. Zahájení automatizovaného provozu se uskutečnilo po rekonstrukci bývalé knihovny dne 28. května 1996. S dotační podporou VISK 3 se v srpnu 2005 uskutečnil přechod na AKS Clavius. Po zkušebním provozu byla 4. listopadu 2005 spuštěna ostrá verze. V září 2020 byla knihovna zapojena do knihovního systému Tritius REKS teplického regionu.
Ještě jednou o Jiřím Trnkovi

6. května 2022
Píše Bláha Miroslav | Na besedu o Jiřím Trnkovi se v pátek 6. května dostavili žáci 2. stupně ZŠ,...

Noc s Andersenem 2022

1. dubna 2022
Píše Bláha Miroslav | Po dvou letech a poprvé v nové knihovně se 1. a 2. dubna konala Noc s Andersenem v...

Mateřinka - do třetice

30. března 2022
Píše Bláha Miroslav | Mateřinka do třetice - po dětech z kostomlatské a hostomické mateřinky dorazily ve...

Návštěva z Hostomic

29. března 2022
Píše Bláha Miroslav | I v posledním březnovém týdnu pokračovaly v kostomlatské knihovně besedy....Posilnění před náročným dnem
Posilnění před náročným dnem
A už vyráží první závodníci
A už vyráží první závodníci