Řekli o nás:
Zpravodaj 12/2004

"..."To že dokáží dva zapálení nadšenci?" Dokáží. A my jim za to děkujeme - Kostomlatský zpravodaj - prosinec 2004"
|
Píše Hana a Miroslav Bláhovi |

     Účastníky již čtvrtého setkání venkovských knihoven přivítala ve dnech 18. až 20. září 2008 Krajská knihovna Pardubice a knihovna v Býšti - Knihovna roku 2006

Pohodu tří dnů strávených v péči našich východočeských kolegů (tedy spíše kolegyň), nejlépe vystihuje článek organizátorky těchto setkání - Daniely Wimmerové z Bulletinu SKIPu 4/2008

Co venkovské knihovny umějí a mohou IV.

     O tom, co tyto knihovny "umějí a mohou," se přesvědčili účastníci již čtvrtého setkání veřejných knihoven působících v "malých obcích" , které se uskutečnilo v druhé polovině září v Býšti. Na zdárné realizaci akce se podílely Obecní knihovna v Býšti (Knihovna roku 2006), Sekce veřejných knihoven SKIP a Krajská knihovna v Pardubicích. Vše za finanční za podpory Ministerstva kultury ČR.
     Velice šťastnou se ukázala myšlenka, aby hostitelem byla vždy knihovna, která získala nejvyšší uznání v soutěži Knihovna roku. Vznikla tak možnost popularizace práce oceněné knihovny mezi širokou veřejností. Práci knihovny tak mohou posoudit nejen místní uživatelé a členové hodnotitelské komise soutěže Knihovna roku, ale především - a to se jeví největším přínosem - ostatní knihovny, které se soutěže účastnily a které mají přibližně podobné podmínky pro svou činnost.
     "Zdravé jádro" zúčastněných tvoří knihovníci z knihoven, které zvítězily v krajských kolech a byly nominovány do kola ústředního. Tedy knihovny, které mají činnost "nadstandardní". Tito knihovníci se snaží služby, které jejich knihovna uživatelům poskytuje, i nadále zkvalitňovat a tak neustále hledají nové nápady. Zdrojem inspirací jsou právě tato setkání. Potěšující je, že akce nachází oblibu i u profesionálních knihovníků. Zúčastnění "metodici" hledají inspiraci pro "své svěřené knihovny".
     Lze konstatovat, že setkání mívají již svůj "ustálený scénář". Zahajuje je přijetí u zástupců samosprávy v místě a prohlídka pověřené profesionální knihovny. Významnou část zaujímá "odborný program", kde nikdy nechybí nejčerstvější aktuality z knihovnického života.Vždy je navštívena vítězná Knihovna roku. Nedílnou součástí je i "dílna", kde si účastníci pod vedením zkušených lektorů prakticky ověří a vyzkouší některé inspirativní nápady. Poslední den je věnován návštěvě některé další zajímavé knihovny v okolí a poznávání krás daného regionu.
     Po setkáních v Sedlnicích (severní Morava), Kostomlatech pod Milešovkou (severní Čechy) a Havlíčkově Borové (Kraj Vysočina) přišla na řadu Býšť (Pardubický kraj).
     Třídenní sešlost knihovníků z celé republiky byla zahájena v Pardubicích. Na úvod byli účastníci přivítáni ředitelem Krajské knihovny Pardubicích Petrem Kárníkem, dále pak Danielou Wimmerovou, zastupující Sekci veřejných knihoven a Vendulkou Valečkovou, knihovnicí býšťské knihovny. Exkurze po "krajské" knihovně, která působí na návštěvníky příjemným dojmem, byla velmi dobrým startem.
     Slunečné počasí přímo vybízelo k procházce starou částí Pardubic. Pod zasvěceným vedením ředitele Východočeského muzea v Pardubicích PhDr. Františka Šebka, bylo toto objevování krás starého města, velmi příjemným pokračováním programu. Fundovaný výklad o historii města, podaný s pozoruhodnými znalostmi a láskou k místu, navíc umocněný nádherou opravených domů, byl však poněkud nešetrně až surově přerušován předvolebním mítinkem ČSSD, který probíhal na náměstí.
     Následoval přesun do Holic. Malou "vadou na kráse" byly problémy s ubytováním, které nastaly díky neserioznímu konání majitele penzionu. Krize byla naštěstí zažehnána díky pomoci býšťského pana starosty Ladislava Mlatečky. Nic už pak nerušilo příjemný zážitek z poznání pověstí Pardubicka, o kterých poutavě vyprávěla paní Karla Jará.
     Druhý den, který probíhal v Býšti, byl věnován "odbornému programu a praktické dílně". Mottem programu bylo : Knihovna pro rodinu.
     Dopolední seminář zahájila Mgr. Zlata Houšková (NK ČR) stejně nazvaným příspěvkem. Nastínila možnosti knihoven vytvořit bohatou škálu činností tak, aby oslovila celou rodinu.
     Její slova potvrdila v druhém příspěvku PhDr. Bohumíra Jozífková (DEMA a.s.), která účastníkům přiblížila výsledky průzkumu, jež před časem proběhl v Kraji Vysočina. Průzkum potvrdil, že existují možnosti, jak zajímavě rozšířit nabídku služeb veřejných knihoven.
     Knihovnu roku 2007 - Obecní knihovnu Bory ( Kraj Vysočina) - představili manželé Blanka a Pavel Křížovi. Jejich prezentace byla současně pozvánkou na příští setkání v září 2009.
     O své zkušenosti při hledání partnerů pro spolupráci s knihovnou hovořila Daniela Wimmerová (MěK Kaplice), která představila knížku pověstí Českokrumlovska a Kaplicka - Putování za duhou. Dlouhodobá dobrá spolupráce kaplické knihovny s Praktickou školou poskytla prostor k vzniku zajímavého projektu, kdy děti ilustrovaly pověsti, seznamovaly se nejen se zajímavými místy ve svém okolí, ale také si měly možnost vyzkoušet, jak vzniká kniha.
     Osobitý příspěvek, nazvaný Hledání kořenů a čerpající z historie obce, představila Mgr. Milena Kodýmová (Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou), která upozornila na důležitost poznávání historie a zajímavých rodáků v místě. Po celý rok byla knihovna iniciátorem a posléze koordinátorem při dokumentování činnosti "Krojové družiny", která působila a výrazně ovlivnila kulturní život obce mezi dvěma válkami. Spolu se současnými členy družiny (činnost byla obnovena v 90. letech 20.století) zapojila knihovnice do "mapování historie" téměř celou obec. Výsledkem usilovné práce byla nejen zajímavá brožura Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou, ale také výstavy, které proběhly v Jindřichově Hradci, Jarošově nad Nežárkou a Počátkách včetně dalších vzpomínkových akcí. Prezentace byla doplněna ukázkou blatských krojů, které přiblížila členka současné "Krojové družiny" paní Vlasta Nejedlá.
     Knihovníci se v obou příspěvcích mohli přesvědčit, že se vyplatí hledat v historii obce a že "putování za kořeny" vždy osloví širokou veřejnost.
     Odpolední program zahájila poznávací vycházka za krásami obce Býště. Průvodcem byl starosta obce Ladislav Mlateček.
     Příjemně unaveni se účastníci pustili do "praktického poznávání". Měli příležitost si vyzkoušet, jak vypadá "klubové odpoledne v býšťské knihovně" - navlékaly se korále, vyráběly pozoruhodné náhrdelníky a drátovaly hrnečky.
     Večerní program začal slavnostně. Zástupci Krajského úřadu v Pardubicích využili setkání knihovníků k ocenění čtyř zasloužilých "dobrovolných" knihovnic. Paní Marie Šejnohová působí v Obecní knihovně v Kunčině 54 let, paní Milada Srpová pečuje o čtenáře v Obecní knihovně v Prosetíně už 58 let a paní Emílie Koblížková je knihovnicí v Obecní knihovně ve Vraclavi 52 let. Služebně nejmladší je paní Miloslava Polednová z Obecní knihovny Horní Ředice (letošní nejlepší knihovna v Pardubickém kraji) - 34 let. Za tuto nepřítomnou knihovnici ocenění přebíral pan starosta Ing. Jiří Kosel.
     Následovalo divadelní představení ochotníků z Opatovi. Představení "Rodinné příběhy" přiblížilo současnou divadelní tvorbu v Chorvatsku.
     Úplný závěr večera patřil přátelskému posezení v knihovně. Po promítnutí DVD z loňského setkání v Havlíčkově Borové, došlo i na neformální výměnu zkušeností. Opět se potvrdil fakt, že knihovnické noci jsou krátké ...
     Poslední den byl věnován objevování krás Pardubicka. První zastávka byla v Obecní knihovně v Horních Ředicích (Knihovna roku 2008 v Pardubickém kraji). Dalším zastavením byla prohlídka Třebechovického betlému. Pak se účastníci rozdělili - jedna skupina si vyšlápla na Kunětickou Horu a druhá poznávala tajemství Perníkového hejtmanství. Čas se nachýlil a tak následovala ještě jedna návštěva knihovny v Moravanech, společný oběd a pak už se všichni plni dojmů rozjížděli ke svým domovům.
     A všichni už se těší na další setkání, které se uskuteční v Obecní knihovně v Borech (Kraj Vysočina) ve dnech 17. - 19. 9. 2009. Manželé Blanka a Pavel Křížovi sledovali pečlivě celé setkání a plánovali, čím obohatí program a jaké překvapení účastníkům za rok přichystají.

     Kostomlatští knihovníci se zúčastnili již počtvrté a plni dojmů utřídili fotografie a rádi se s Vámi o zážitky podělí...

Galerii obrázků ze setkání najdete tady.      
Jubileum režisérky Plívové-Šimkové

29. května 2024
Přejeme paní režisérce zdraví a pohodu a vzpomínáme na společné chvíle.

Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com Když se sejdou přátelé, kteří se delší dobu neviděli, bývá...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli......a támhle jsou ty naše Pavlovice
...a támhle jsou ty naše Pavlovice
Se Starým Bernštejnem v zádech
Se Starým Bernštejnem v zádech